دفتر باشگاه

آدرس دفتر : مشهد - بلوار هاشمیه - هاشمیه 36 - چهارراه اول سمت چپ- پلاک 8

info@kavianclub.com

38831008 (051)